اولین عید 4 نفری:

امسال اولین عید 4 نفره را در کنار هم جشن گرفتیم.

فائزه جون، چقدر خوشحالم که وجود تو در کنار حضور خواهرت برکت زندگیمان شده است. خدا رو شکر که تو و خواهرت هستید. وجودتان برای من و بابایی غنیمت است.

عید پارسال را به خاطر می آوری که "حس بودنت" را به مامانی هدیه دادی؟ اولین ضربه های کوچک تو را اوایل عید پارسال احساس کردم. پارسال تو دل مامانی بودی و امسال تو بغل من.

عاشقتون هستم دخترای قشنگم.

/ 0 نظر / 14 بازدید